Tanıtım Rehberi

KURUMSAL FİNANSMAN

Finansal Kaynak Sağlama

Şirketler tarafından yapılması planlanan yeni veya modernizasyon-kapasite artırımı gibi yatırımlarda, iştirak edilmesi planlanan ihale ve özelleştirmelerde proje fizibilitesinin ve iş planlarının hazırlanması, kredi verilebilirliğin değerlendirilmesi ve gereken finansmanın sağlanması için kredi verebilecek kuruluşların veya sermaye sağlayabilecek potansiyel yatırımcıların araştırılması gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

 

Şirket Evlilikleri (Birleşme ve Satın Alma)

Hedef Finansal Hizmetler A.Ş. olarak Kurumsal Finansman Hizmetinin en önemli ayaklarından biri olan şirket satın alma, ortaklık veya birleşme, kararının verilmesinden itibaren gerek stratejik düzeyde tarafların doğru kararlar almalarında, gerekse de alınan kararların belirlenen stratejik planlara uygun olarak optimal finansal yapılar doğrultusunda uygulanması safhasında olmak üzere tüm aşamalarda şirketlere destek vermekteyiz.

Bu kapsamda, şirketin mevcut durumunun ortaklık veya satın almaya uygunluğunun belirlenmesi, şirket değerinin alt ve üst aralıklarının belirlenmesi, potansiyel yatırımcıların veya finansörlerin araştırılması, tespiti ve iletişime geçilmesi, birleşme sonucunda oluşması beklenen sinerjinin ve yeni kurumsal yapının değerlendirilmesi, birleşme veya satış işleminin sonuçlandırılması için hukuk danışmanları ile birlikte eş zamanlı olarak şirket hissedarlarına danışmanlık yapmak, gerekli belgelerin hazırlanması ve kontrolüne yardımcı olmak, koordinasyonu sağlamak, birleşme veya satış işleminin sonuçlanmasından sonra ortaya çıkacak ticari kimliğin sermaye yapısı ve stratejik planları için rehberlik hizmeti ve bunun gibi hizmetler faaliyet konularımızı oluşturmaktadır.

 

Ana hatlarıyla, şirket evliliklerinde müşterilerimize aşağıda belirtilen konularda destek verilmektedir:
 
  • Pazar araştırması,
  • Potansiyel ortak veya yatırımcıların tespiti,
  • Değerleme raporu hazırlanması,
  • Potansiyel yatırımcılara yönelik tanıtım dokümanlarının hazırlanması,
  • Alım veya Satış stratejisinin oluşturulması,
  • Hisse senedi el değiştirme oranının belirlenmesi ve
  • Birleşme veya Satın Alma müzakerelerinde danışmanlık
  • Şirket Değerlemesi
     
Hedef Finansal Hizmetler A.Ş.’ye yapılan başvuru neticesinde talep edilen Şirket Değerleme çalışması, geleceğe yönelik stratejik planların oluşturulması ve bunların finansal sonuçlarının irdelenmesi adımlarına, yapılan pazar ve piyasa araştırması neticelerinin eklenmesiyle ve çeşitli metotlar kullanılarak hazırlanmaktadır.

Şirket değerlemesi, amacına göre gelecek performansın bugün ifade ettiği değer olarak veya benzer şirketlerle karşılaştırılarak tespit edilebileceği gibi, belli durumlarda sadece varlıkların veya markaların değerlenmesi ihtiyacı da söz konusu olabilmektedir. Hedef Finansal Hizmetler A.Ş. olarak, şirketlerin ihtiyaçları doğrultusundaki tüm konularda şirket değerleme çalışmasında bulunulmaktadır.

İhtiyaca göre hazırlanan Şirket Değerleme çalışması, şirket satın alma, satma veya birleşmelerinde veya başka nedenlerle hisse satışlarında değerlendirilebileceği gibi, hissedarlar için bir performans değerleme aracı olarak da kullanılabilmektedir.
 
 
Halka Arz

Halka arz, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini; hisse senetlerinin borsalar veya diğer teşkilatlanmış piyasalarda devamlı işlem görmesini; halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla hisse senetlerinin satışını ifade eder.
 
 
Halka Arz Genel Bakış
 

 

Halka Arzın Getirdiği Avantajlar

 

Finansman Sağlamak

Şirketler, faaliyet gösterdikleri sektöre ve şirketin içinde bulunduğu duruma göre farklı finansman yöntemleri kullanmaktadırlar. Finansman Yöntemi olarak halka arzın seçilmesi durumunda, şirketler hisse senetlerini primli fiyatla halka arz ederek, alternatif finansal yöntemlerine göre daha düşük maliyetli ve uzun vadeli bir kaynak elde etmektedirler. Ayrıca şirketler halka açıldıktan ve hisse senetleri Borsa’da işlem görmeye
başladıktan sonra da teminat göstererek kredi kullanabilme, borç senedi ihraç edebilme imkanlarından yararlanmak suretiyle finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler.

 

Likidite Sağlamak

Halka arz edilen hisse senetlerinin organize bir piyasada istenilen zamanda, piyasa arz ve talebine göre oluşan fiyatlardan, şeffaf bir şekilde alım satımının yapılabilmesine imkân sunularak mevcut ortaklara önemli bir likidite imkânı sağlamaktadır.

 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Yaygın Tanıtım

Hisse senedi Borsa’da işlem gören şirketler hakkında çeşitli bilgiler, Borsa’nın şeffaflık ilkesi ve kamuyu aydınlatma işlevi çerçevesinde yurt içindeki ve yurt dışındaki yatırımcılara Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), veri yayın kuruluşları, basın ve yayın kuruluşları ile diğer görsel yayın kuruluşları vasıtası ile sürekli olarak ulaşılmaktadır.

 

Kurumsallaşma

Şirketin halka acık hale gelmesi kurumsallaşmanın sağlanmasında önemli bir kilometre taşıdır. Şirkete yeni ortaklar almak sorumlulukları arttırmakta ve buna bağlı olarak hesap verebilirlik, şeffaflık, süreklilik gibi konular önem kazanmaktadır.

 

Kredibilite

Şirketin hisse senetlerinin borsada işlem görmesi bankacılık ve para piyasaları nezdindeki kredibilitelerini artırmakta, daha ucuz ve kolay kredi bulma imkanlarını sağlamaktadır.